QualDeEPC National Expert Workshop SWEDEN – Part 1

Loading Events

Workshopens syfte:

Syftet är att få in svenska synpunkter på resultat från projektet.

Ett policydokument, så kallat Green paper, har tagits fram med förslag på förbättringar vad gäller utförande, certifiering och användning av energideklarationer (qualdeepc.eu). Förslagen är inriktade på sju prioriteringsområden:

 1. Förbättring så att de åtgärdsförslag som lämnas i energideklarationerna bättre beskriver möjligheter för omfattande energirenovering av det befintliga beståndet.
 2. Utveckling av ett online-verktyg som kan användas för att jämföra åtgärdsförslagen i en energideklaration med framtagna rekommendationer för omfattande energirenovering
 3. Utveckling av ”Deep Energy Renovation Network Platforms” som ska fungera som one-stop-shops för fastighetsägare och/eller som forum för nätverkande mellan olika professionella aktörer.
 4. Obligatorisk regelbunden utbildning för certifierade energiexperter
 5. Hög användarvänlighet vad gäller utformningen av energideklarationsformuläret.
 6. Framtagande av en frivillig eller obligatorisk guide för annonsering av energideklarationer.
 7. Förbättring av efterlevnaden av kravet på användning av energideklarationer i försäljningsannonser.

Dessa förslag kommer att presenteras närmare under workshopen och skall diskuteras med avseende på:

 • Relevans för det nationella energideklarationssystemet och förenlighet med nationella förutsättningar
 • För- och nackdelar med implementering i respektive land
 • Behov av komplettering eller reducering av innehållet

Upplägg:

Workshopen är uppdelad på två tillfällen. Respektive del innehåller presentation och diskussion kring tre olika ämnen enligt följande.

Del 1:

 • Åtgärdsförslag för omfattande energirenovering
 • Gemensam mall för energideklarationer  
 • Guide för annonsering av energideklarationer

Del 2:

 • Deep Energy Renovation Network Platform
 • Obligatorisk regelbunden utbildning för certifierade energiexperter
 • Online tool för bostäder

Anmälan sker till: maria.haegermark@cit.chalmers.se

Share This Post With Others!

Go to Top